Nyitva tart, nyitva tartás, nyitvatartási idő

 
Azt mondja a 137-es szabály:

„Egyetlen képzőnek különírt szókapcsolatokhoz járulása nagyobbrészt nem teszi a kapcsolatot egybeírandóvá; képzők halmozódása azonban már egybeírást von maga után: egymás mellett és egymás melletti, de egymásmellettiség; hasonlóképpen: egymásutániság, egyenlőoldalúság, megnemtámadási (szerződés), elnemkötelezettség, szeretetreméltóság stb.”


A dolog tehát látszólag egyszerű, ha két szó „normális” nyelvtani viszonyban van (jelzős, jelölt tárgyas, határozós birtokos szerkezet, ilyenek), vagyis természetesen különírandók, akkor egy képzőtől a különírás még megmarad, a második képző viszont „összerántja” a szópárt:

nyitva tart, nyitva tartás, nyitvatartási idő
ágyban fekszik, ágyban fekvés, ágybanfekvési kényszer
arcra borul, arcra borulás, arcraborulásos tiszteletadás
hadba lép, hadba lépés, hadbalépési döntés
házhoz szállít, házhoz szállítás, házhozszállítási díj
őrizetbe vesz, őrizetbe vétel, őrizetbevételi parancs
soron kívül, soron kívüli, soronkívüliség
stb.

A helyzet azonban, sajnos, csak ritkán ilyen egyszerű. Lehet pl., hogy az alapszópár valójában összetett szó, illetve lehet kétszavas szerkezet is, meg összetett szó is: (fizikai) jobb oldal, (politikai) jobboldal, ettől lesz jobb oldali (fal) is, meg jobboldali (párt) is. A jobboldaliság persze mindkét esetben egybeírandó (nem is foglalkozom tovább a kétszer képzett alakokkal).

Lehet aztán az egyszer képzett szópárnak különírt változata is, meg egybeírt változata is. Például azért, mert szófajt tud váltani, klasszikus példa a részt vesz: a gyűlésen részt vevő küldöttek a gyűlés résztvevői. A részt vevő melléknévi igenév (az -ó, -ő képzőnek megfelelően), a résztvevő viszont főnév. A bulin jelen lévő (mn) emberek. Köszöntötte a jelenlevőket (fn).

Okozhatja továbbá a mégis egybeírást – a sokszor baromi nehezen megítélhető – jelentésváltozás is. A küszöbön álló vendég, a küszöbönálló (bekövetkező) esemény. Jó képű tévé, jóképű (csinos) gyerek. A színre számot tevő kártyás számottevő (jelentős) hülyeséget csinált. A nagy mellűnagymellű (pöffeszkedő) stricije.

Az egybe- vagy különírás kérdését azonban nemcsak az nehezíti meg, hogy sokszor nehéz eldönteni, jelentésmódosult-e a szerkezet, vagy váltott-e szófajt. Rátesz egy lapátal a kialakult hagyományt megtartva egybeírandó szerkezetek elviselhetetlenül terjedelmes köre is: a sorban állás két szó, a sorbaállás egy. A férjhez menés különírandó, a férjhezmenetel egybe. Jó szagú – jóízű, nagy sebességű – nagyméretű.

Ezen a téren különösen kedvesek a határozós szerkezetek. Ideömlesztek néhány „normális” „egyszer képzett” határozós szerkezetet:

hosszan tartó, gyorsan ölő, könnybe lábadt, papírba csomagolás, pellengérre állítás, próbára tevés, háttérben mozgó, előtérbe kerülő, középpontba állítás, közhírré tétel, külföldre utaztakor.

Ezek meg juszt is egybe vannak írva:

arculcsapás
arculütés
bérbeadás
bérbevétel
bűnbeesés
célbavétel
célratörés
célravezető
ébrenlét
ébrentartás
együttélés
együttérzés
éhenhalás
életbelépés
érvénybelépés
észbekapás
fejbelövés
fejbentartás
fejenállás
férjhezmenetel
figyelembevétel
főbelövés
harcbavetés
hatálybalépés
helyretétel
igénybevétel
kerékbetörés
kétségbeejtő
kétségbeesés
kézbevétel
kézhezvétel
különélés
lényegbevágó
nagyrabecsülés
nagyratartás
nyakoncsapás
nyakoncsípés
nyakonvágás
örökbefogadás
partraszállás
pofoncsapás
pofonütés
pofonverés
rendbehozatal
rendbejövetel
rendbetétel
rosszullét
sorbaállás
szájbarágás
számbavétel
számonkérés
szembenállás
színrelépés
színrevitel
távolmaradás
tekintetbevétel
tervbevétel
tisztánlátás
tollbamondás
továbbképzés
továbbtanulás
véghezvitel
világrahozatal
világrajövetel
vízbefúlás

 


[Kampf] [mailto] [zsadon.hu]